υπηρεσίες

Προσφέρουμε υπηρεσίες πλήρη λογιστική σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες:

 • Συμβουλευτική για τις διαδικασίες καταχώρησης φορολογικών στοιχείων της Εταιρείας
 • Καταχώριση πρωτογενών εγγράφων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις
 • Αναλυτικά στοιχεία και συνθετικοί πελάτες, προμηθευτές.
 • Στοιχεία πάγιων περιουσιακών στοιχείων, υπολογισμοί απόσβεσης.
 • Εκπόνηση του μηνιαίου υπολοίπου επαλήθευσης.
 • Σύνταξη του ημερολογίου, του μητρώου απογραφής, των ημερολογίων ΦΠΑ και των βιβλίων.
 • Λογιστική διαχείρισης και υπολογισμός του κόστους.
 • Σύνταξη και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Προετοιμασία άλλων καταστάσεων ή εκθέσεων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Κατάρτιση, έλεγχο και πιστοποίηση του ισολογισμού ·
 • Να ενισχυθούν οι κλίμακες επαλήθευσης για τις ομάδες επιχειρήσεων και να μεταφραστούν στον ισολογισμό.
 • Καταρτίζει και καταγράφει καταστάσεις πληρωμής μισθών.
 • Σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα του προσωπικού.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού.
elGreek